Enviro Lieskovec, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 312 7125 173 4175 629 00414 576 68611 552 614
Bankové úvery 0,00000,00000,00002 819 0175 493 720
Bežná likvidita III. stupeň 0,12630,36800,17411,190,0110
Časové rozlíšenie aktív 92 05548 6095 4686 4979 708
Časové rozlíšenie pasív 21 4150,00000,00009 1462 036 160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,391,311,255,48-5,03
Celkové tržby 2 1853 2082 490 23711 531 551708 928
Celkový dlh 2 492 5402 936 0493 126 49712 320 53511 875 283
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 326 110909 070-107 3393 626 1265 906 336
Čistá marža, Zisková marža, ROS -200,74-78,500,10260,3991-1,76
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 89043 930360 339891,0013 084
Čistý cash flow -10 040-316 409359 448-12 193-187 445
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -324 945-179 449549 2333 966 788-745 146
Čistý zisk -438 612-251 833255 5014 601 987-1 249 375
Čistý zisk v minulom roku -251 833255 5014 601 987-1 249 375-1 508 196
Cudzie zdroje -1 798 757-2 237 368-2 502 507-2 247 0052 358 829
Daň z príjmov 0,00000,0000135 420-899 224180 688
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000135 420-899 224180 688213 997
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000135 420-899 224180 688
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00002 819 0175 493 720
Dlhodobé pohľadávky 730 000730 0001 635 0000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00002 819 0175 493 720
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000865 80053,91353 92936,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000020 85651,594 6040,0000
Doba obratu aktív 0,00004 539 1761 708535 63823 953
Doba obratu pohľadávok 0,00001 506 305550,06353 92936,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 737 346870,84267 0836 244
EBIT v minulom roku -179 449549 2333 966 788-745 146-985 891
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -324 945-179 449549 2333 966 788-745 146
EBITDA -174 004-52 378881 5463 349 5981 066 542
EBITDA marža -79,64-16,330,35400,29051,50
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -174 004-52 378881 5463 349 5981 066 542
Finančná páka 2,402,312,256,49-4,90
Finančné účty 33 89043 930360 339891,0013 084
Hrubá marža -77,50-14,680,3378-0,0255-0,2441
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -174 236-48 2541 130 8333 410 3871 963 246
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02980,38270,50980,49860,2607
Krátkodobé finančné výpomoci 2 360 000953 000253 000808 000425 700
Krátkodobé pohľadávky 190 985986 775177 6649 631 72517 710
Krátkodobé záväzky 128 6801 980 0992 869 7617 268 3173 011 389
Krytie dlhovej služby -1,53-0,72365,5712,690,4580
Materiál 0,00000,000045,009 8241 629
Nákladové úroky 113 66772 384158 312264 025323 541
Nákladové úroky v minulom roku 72 384158 312264 025323 541308 308
Náklady na predaný tovar 169 33947 524361 527303 690349 089
Neobežný majetok 3 265 7823 364 1033 450 4884 921 51311 492 334
Obežný majetok 954 8751 760 7052 173 0489 648 67650 572
Obrat obežného majetku 0,00000,00020,55350,00103,48
Odpisy 196 642195 414210 766-607 5302 707 326
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98 32197 707105 383-1 339 4851 353 663
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 32197 707105 383731 9551 353 663
Osobné náklady 90 62189 78891 144116 380470 384
Ostatné náklady na finančnú činnosť 232,00310,00397,00357,001 165
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000893 721
Ostatné záväzky z obchodného styku 112 5791 964 7172 852 2714 998 0302 696 162
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -241 970-56 419466 2673 994 4571 457 951
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1055-0,07890,09270,7834-0,3509
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0781-0,05620,19910,5435-0,1145
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5351-1,910,1083-0,3962-2,72
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -4,59-98,630,1443-0,0011-0,2644
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,87-0,52479,23-2,52-0,3679
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5895-0,16522,790,5981-0,0545
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-760,600,2988-1,23-1,06
Pohľadávky z obchodného styku 2 13323 770169 996125 3030,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12630,36800,17401,190,0074
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 179,167,07-6,96184,29-12,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0883-4,372,27-0,0462-0,5794
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54720,18420,04490,24880,5124
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57800,56750,55540,84521,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,391,311,255,48-5,03
Pridaná hodnota -169 339-47 108841 291-293 757-173 045
Primárna platobná neschopnosť 52,7882,6616,7839,890,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2438-0,11260,10212,050,5297
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -14,32-56,063,553,6811,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -14,32-56,063,553,6811,13
Služby 162 36140 109346 567274 797205 313
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 312 7125 173 4175 629 00414 576 68611 552 614
Spotreba materiálu… 6 9787 4158 72516 979139 550
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 360 000953 000253 0003 627 0175 919 420
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 6331 327 66040 506178 118
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 217124 84230 5732 074
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000416,001 202 8189 933176 044
Účtovný cash flow -10 040-316 409359 448-12 193-187 445
Úročený dlh 2 360 000953 000253 0003 627 0175 919 420
Úrokové krytie -2,86-2,483,4715,02-2,30
Vlastné imanie 1 798 7572 237 3682 502 5072 247 005-2 358 829
Všetky záväzky 2 492 5402 936 0493 126 49712 320 53511 875 283
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00001 728 646
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000276 583
Výsledok hospodárenia -370 646-245 575543 9873 967 145-1 642 359
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -370 646-245 575543 9873 967 145-1 642 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -438 612-251 833255 5014 601 987-1 249 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -251 833255 5014 601 987-1 249 375-1 508 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -438 612-251 833390 9213 702 763-1 068 687
Zásoby 0,00000,000045,0016 06019 778
Záväzky 2 492 5402 936 0493 126 49712 320 53511 875 283
Záväzky z obchodného styku 112 5791 964 7172 852 2714 998 0302 696 162
Zisk pred zdanením -438 612-251 833390 9213 702 763-1 068 687
Zmena EBIT 1,81-0,32670,1385-5,320,7558
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 235-11 914-4 226
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 235-11 914-4 226
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000251 63520 5563 649

Činnosti firmy
Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Verejné obstarávanie
Vydavateľská činnosť
Posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z finančných..
Zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu..
Poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služiebs tým spojených
Výroba kvapalných uhľovodíkových produktov, ktoré sú surovinou pre chemické..
Marketing v oblasti obchodu
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /MO/
Príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Technicko-organizačné zabezpečenie konferencií
Školiaca činnosť
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov, prístrojov a technologickýchcelkov
Poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných..
Príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných..
Prieskum trhu v oblasti obchodu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /VO/
Účtovné poradenstvo
Ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti životného prostredia
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva