VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 11120 60462 301151 243275 850
Bežná likvidita III. stupeň 1,852,524,693,372,45
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000566,006 5064 246
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,573,140,57000,8877-0,4438
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8397-2,31-2,01-2,250,6836
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,472,570,44390,50050,7764
Celkové tržby 55 84439 50963 622598 8991 119 382
Celkový dlh 29 26214 83919 15250 449120 567
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 880-5 276-23 364-47 958-137 433
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1089-0,9462-0,9061-0,09100,0142
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 8805 27623 36447 958137 433
Čistý cash flow 18 604-18 088-24 594-89 47568 914
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 082-37 384-56 685-51 13819 692
Čistý zisk 6 082-37 384-57 645-54 48915 842
Čistý zisk v minulom roku -37 384-57 645-54 48915 84273 987
Cudzie zdroje -11 849-5 765-43 149-100 794-155 283
Daň z príjmov 0,00000,0000960,002 8812 883
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 8812 88310 573
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,002 8812 883
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00003 9496 326
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,40179,69193,2248,1033,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,5173,93153,5045,7130,61
Doba obratu aktív 272,12255,97359,6895,3689,98
Doba obratu pohľadávok 113,40179,69193,2250,5935,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,6497,4670,6925,0332,89
EBIT v minulom roku -37 384-56 685-51 13819 69285 459
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 082-37 384-56 685-51 13819 692
EBITDA 7 012-40 463-39 728-33 84436 641
EBITDA marža 0,1256-1,02-0,6244-0,05650,0327
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 012-40 463-39 728-33 84436 641
Finančná páka 3,473,571,441,501,78
Finančné účty 23 8805 27623 36447 958137 433
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2882-0,2798-0,6926-0,6664-0,5629
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28820,27980,69260,66640,5629
Hrubá marža 0,6065-0,3489-0,02190,18190,1954
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 316-22 617-39 070-33 92737 243
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53890,38080,19650,26250,3655
Krátkodobé pohľadávky 17 13314 46433 46976 285101 682
Krátkodobé záväzky 22 1557 84512 24539 694100 817
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-72,0137,89
Materiál 0,00000,00000,00003 0344 046
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000470,00967,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000470,00967,00899,00
Náklady na predaný tovar 21 27343 16364 617469 956900 228
Neobežný majetok 98,00864,004 90213 51122 117
Obežný majetok 41 01319 74056 833131 226249 487
Obrat aktív 1,341,431,013,834,06
Obrat neobežného majetku 562,6934,0012,9042,8550,59
Obrat obežného majetku 1,341,491,114,414,49
Odpisy 1 5343 50817 21617 21217 212
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 767,001 7548 6088 6068 606
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 767,001 7548 6088 6068 606
Osobné náklady 25 78125 72240 335166 147186 395
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,00104,00140,0083,0098,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 632,001 9508 49510 67473 246
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 616-33 876-40 429-37 27733 054
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5133-6,48-1,34-0,54060,1020
Podiel EBIT k aktívam 0,1479-1,81-0,9099-0,33810,0714
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1479-1,81-0,9099-0,33810,0714
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3208-2,93-1,13-0,45840,1125
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58090,25610,37500,31710,4982
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,7612-1,87-28,931,530,8521
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,31-0,5358-0,03460,65571,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,24-0,4715-0,02420,59421,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,3374-0,6157-0,3890-0,15460,0616
Pohľadávky z obchodného styku 9 2935 95126 58972 49593 842
Pohotová likvidita II. stupeň 1,852,524,693,292,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,63690,31871,751,13-2,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-190,3771,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71180,72020,30740,33360,4371
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,472,570,44390,50050,7764
Pridaná hodnota 33 871-13 783-1 394108 943218 745
Primárna platobná neschopnosť 0,06800,32770,31950,14720,7805
Rentabilita aktív, ROA 0,1479-1,81-0,9253-0,36030,0574
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5133-6,48-1,34-0,54060,1020
Rýchla likvidita I. stupeň 1,080,67251,911,211,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,17-0,3667-0,4821-1,493,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,17-0,3667-0,4821-1,493,29
Služby 19 44742 03258 41068 27174 306
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 11120 60462 301151 243275 850
Spotreba materiálu… 1 8261 1316 207401 685825 922
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 84438 35563 622578 8991 119 323
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 700,008 975399,000,0000350,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 14429 38063 223578 8991 118 973
Účtovný cash flow 18 604-18 088-24 594-89 47568 914
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-108,8020,36
Vlastné imanie 11 8495 76543 149100 794155 283
Všetky záväzky 29 26214 83919 15250 449120 567
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51330,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 178-37 280-56 545-51 05619 779
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 178-37 280-56 545-51 05619 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 082-37 384-57 645-54 48915 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -37 384-57 645-54 48915 84273 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 082-37 384-56 685-51 60818 725
Zásoby 0,00000,00000,00003 0344 046
Záväzky 29 26214 83919 15250 449120 567
Záväzky z obchodného styku 632,001 9508 49510 67473 246
Zisk pred zdanením 6 082-37 384-56 685-51 60818 725
Zmena EBIT -0,16270,65951,11-2,600,2304
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 2840,00000,00000,0000