Brandix spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,0000123 422145 414155 3090,0000
Bankové úvery 67 79767 79767 7730,00000,0000
Bežné bankové úvery 67 79767 79767 7730,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000149,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-2,01-2,34-3,020,0000
Celkový dlh 102 823246 073254 222232 0230,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 67 79766 94653 574-288,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000851,0014 199288,000,0000
Čistý cash flow 0,0000851,0014 199288,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-12 880-5 339-29 1780,0000
Čistý zisk -960,00-13 842-6 299-29 1780,0000
Čistý zisk v minulom roku -13 842-6 299-27 527-29 9960,0000
Cudzie zdroje 102 823122 651108 80876 7140,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00006 7000,0000
EBIT v minulom roku -12 880-5 339-26 549-29 9960,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-12 880-5 339-29 1780,0000
EBITDA 0,0000-4 876-7 221-13 8780,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-4 876-7 221-13 8780,0000
Finančná páka 0,0000-1,01-1,34-2,020,0000
Finančné účty 0,0000851,0014 199288,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,99380,74830,49390,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-0,9938-0,7483-0,49390,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-5 034-7 435-14 0950,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,441,281,490,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000797,002 6980,0000
Krátkodobé záväzky 35 026178 276186 449232 0230,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 81333 81328 2350,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-2 4380,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,000018,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00004 8657 41512 6400,0000
Neobežný majetok 0,0000105 764113 611135 3670,0000
Obežný majetok 0,000017 65831 80319 7930,0000
Odpisy 0,00007 8468 16015 0840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00007 8468 16015 0840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000158,00214,00217,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-5 9961 861-14 0940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,6201-0,9087-0,83800,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 3000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000144,137,66266,370,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000425,500,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,54930,46610,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,991,751,490,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-2,01-2,34-3,020,0000
Pridaná hodnota 0,0000-4 865-7 415-12 6400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-50,47-35,21-16,720,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-50,47-35,21-16,720,0000
Služby 0,00004 8657 4158 7840,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000123 422145 414155 3090,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00003 8560,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 67 79767 79767 7730,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000010 5000,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000010 5000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000851,0014 199288,000,0000
Úročený dlh 67 79767 79767 7730,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-6 4400,00000,00000,0000
Vlastné imanie -102 823-122 651-108 808-76 7140,0000
Všetky záväzky 102 823246 073254 222232 0230,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-12 722-15 381-28 9620,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-12 722-15 381-28 9620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-13 842-6 299-29 1780,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 842-6 299-27 527-29 9960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-12 882-5 339-29 1780,0000
Zásoby 0,000016 80716 80716 8070,0000
Záväzky 102 823246 073254 222232 0230,0000
Záväzky z obchodného styku 33 81333 81328 2350,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-12 882-5 339-29 1780,0000
Zmena EBIT 0,00002,410,20110,97270,0000