FERSPIL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 265 326264 944254 2080,00000,0000
Bankové úvery 0,000014,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,22440,25562,230,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000014,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív -87,0031,00759,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,372,090,97140,00000,0000
Celkové tržby 10 00014 7500,00000,00000,0000
Celkový dlh 204 630179 192125 2590,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 65 00065 014-1 8680,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,51-2,020,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00001 8680,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000-135,001 8680,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 094-28 889125 8240,00000,0000
Čistý zisk -25 056-29 849125 8240,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -29 849-13 347140 0500,00000,0000
Cudzie zdroje -60 696-85 752-128 9490,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 221 456221 4560,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 6042 472318,980,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 6042 47262,300,00000,0000
Doba obratu aktív 9 68415 070323,540,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 9 68815 068318,980,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00005 390937,980,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 7645 980144,820,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 6390,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -28 889-12 387140 3180,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 094-28 889125 8240,00000,0000
EBITDA -24 106-37 020140 1060,00000,0000
EBITDA marža -2,41-2,510,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -24 106-37 020140 1060,00000,0000
Finančná páka 4,373,091,970,00000,0000
Finančné účty 0,00000,00001 8680,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2288-0,3237-0,50730,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22880,32370,50730,00000,0000
Hrubá marža -0,8220-0,67420,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -24 094-20 556137 7790,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 65 00065 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 43 95743 457250 6210,00000,0000
Krátkodobé záväzky 130 533105 134113 7840,00000,0000
Krytie dlhovej služby -12 0530,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000268,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 22016 36144 2770,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00007 1200,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000960,000,00000,0000
Obežný majetok 265 413264 913252 4890,00000,0000
Obrat aktív 0,03770,02421,130,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000298,730,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,03770,02421,140,00000,0000
Odpisy 0,00000,000011 9550,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000011 9550,00000,0000
Osobné náklady 12 91014 0620,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00202,002 3270,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 122,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 1830,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 056-29 849137 7790,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1993-0,19800,97580,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1787-0,18080,89600,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,57-1,410,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,405,480,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,6367-0,70720,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,6367-0,707220,280,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 43 95743 45748 9470,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22440,25562,230,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000635,20-69,030,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77120,67630,49270,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,372,090,97140,00000,0000
Pridaná hodnota -8 220-9 944242 5060,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,73210,73590,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4128-0,34810,97580,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,49-4,840,89400,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,49-4,840,89400,00000,0000
Služby 9 2329 24128 9670,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 265 326264 944254 2080,00000,0000
Spotreba materiálu… 8 9880,000015 3100,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65 00065 0140,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 00014 750286 7830,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 0006 417286 7830,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-135,001 8680,00000,0000
Úročený dlh 65 00065 0140,00000,00000,0000
Úrokové krytie -12 0470,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 60 69685 752128 9490,00000,0000
Všetky záväzky 204 630179 192125 2590,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 106-28 687128 1510,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 106-28 687128 1510,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 056-29 849125 8240,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 849-13 347140 0500,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 096-28 889125 8240,00000,0000
Záväzky 204 630179 192125 2590,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 32 18331 9780,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000031 9780,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -24 096-28 889125 8240,00000,0000
Zmena EBIT 0,83402,330,89670,00000,0000