SLOVINTEGRA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 842 84755 449 86285 424 837101 727 331104 430 123
Bankové úvery 0,00000,00000,000012 533 00115 297 911
Bežná likvidita III. stupeň 4,951,3957,0310,852,51
Časové rozlíšenie aktív 180 64011 63712 42412 84911 042
Časové rozlíšenie pasív 28 8530,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0766-1,3148,79-17,18-0,4043
Celkové tržby 457 77070 34035 59529 919172 478
Celkový dlh 2 912 5934 913 019364 31712 848 25717 418 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 865 661-6 644 087-12 905 08010 689 21610 495 124
Čistá marža, Zisková marža, ROS -40,5226,7069,6521,45-226,45
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 865 6616 644 08712 905 0801 843 7854 802 787
Čistý cash flow 221 574-6 260 99311 061 295-2 959 002-776 517
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 509 3961 968 7742 501 926691 943-39 026 136
Čistý zisk -18 549 5021 877 8542 479 249641 893-39 057 438
Čistý zisk v minulom roku 1 877 8542 479 249641 893-39 057 438-16 611 037
Cudzie zdroje -34 901 401-50 536 843-85 060 520-88 879 074-87 011 822
Daň z príjmov 40 10690 9202 30015 960-15 378
Daň z príjmov v minulom roku 90 9202 30015 960-15 378-2 021
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 10690 9202 30015 960-15 378
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000012 533 00115 297 911
Dlhodobé pohľadávky 0,000031 289884 70328 59841 523
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000012 533 00115 297 911
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 578 4292 566987,77182,4433,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 186,511 685386,53110,4516,84
Doba obratu aktív 13 192 5884 970 3347 212 5991 541 323243 400
Doba obratu pohľadávok 2 578 4295 37175 685615,74129,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 007 886429 88219 1422 6104 477
EBIT v minulom roku 1 968 7742 501 926691 943-39 026 136-16 531 979
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 509 3961 968 7742 501 926691 943-39 026 136
EBITDA -2 954 588-428 875-398 180-383 105-1 165 357
EBITDA marža -6,45-6,10-11,19-12,80-6,76
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 954 588-428 875-398 180-383 105-1 165 357
Finančná páka 1,081,101,001,141,20
Finančné účty 6 865 6616 644 08712 905 0801 843 7854 802 787
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9223-0,9114-0,9957-0,8737-0,8332
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92230,91140,99570,87370,8332
Hrubá marža -6,27-3,56-4,31-5,00-0,6422
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -53 566 102-894 219-839 438-679 244-1 823 681
Krátkodobé pohľadávky 7 396 20728 63111 69912 04114 195
Krátkodobé záväzky 2 891 1134 795 834226 709172 2761 920 755
Krytie dlhovej služby -102,400,0000-19,54-11,24-24,96
Materiál 0,0000135,00196,00197,00263,00
Nákladové úroky 0,00000,000020 37734 09046 680
Nákladové úroky v minulom roku 0,000020 37734 09046 68081 079
Náklady na predaný tovar 2 871 680254 757157 854173 594267 370
Neobežný majetok 23 400 33948 734 08371 607 73599 826 86199 557 313
Obežný majetok 14 261 8686 704 14213 804 6781 887 6214 861 768
Odpisy 1 11810 75038 08265 63669 632
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 559,005 37519 04132 81834 816
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 559,005 37519 04132 81834 816
Osobné náklady 94 620206 904239 408230 6421 034 920
Ostatné náklady na finančnú činnosť 50 653 348491 908475 570304 853688 550
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 89645 57218 80093 9492 770
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 548 3841 888 6042 517 331707 529-38 987 806
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,53150,03720,02910,0063-0,3818
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,53000,03890,02940,0068-0,3807
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0330-0,8254-1,56-1,54-9,34
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,4840-89,01310,75-98,90-4,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -30,34-1,21-0,6413-0,6482-0,1070
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -29,98-1,15-0,5533-0,5046-0,1003
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 211,63-1 5382 559-122,83-4,96
Pohľadávky z obchodného styku 535,0018 7994 5787 2907 226
Pohotová likvidita II. stupeň 4,951,3957,0310,852,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -157,528,07-7,6930,04112,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000542,83-86,80-16,63
Pridaná hodnota -2 870 633-250 685-153 531-149 504-110 768
Primárna platobná neschopnosť 18,502,424,1112,894,10
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,53150,03720,02910,0072-0,4489
Rýchla likvidita I. stupeň 2,351,3956,9210,702,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9858-11,46-0,9150-33,54-14,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9858-11,46-0,9150-33,54-14,95
Služby 2 869 120248 011152 332160 888247 676
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 842 84755 449 86285 424 837101 727 331104 430 123
Spotreba materiálu… 2 5606 7465 52212 70619 694
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000012 533 00115 297 911
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 623 06023 536 17726 999 0941 925 67435 406 037
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 13 601 09623 518 82326 977 6151 897 22735 234 322
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 91713 28217 1564 35715 113
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 0474 0724 32324 090156 602
Účtovný cash flow 221 574-6 260 99311 061 295-2 959 002-776 517
Úročený dlh 0,00000,00000,000012 533 00115 297 911
Úrokové krytie 0,00000,0000122,7820,30-836,04
Vlastné imanie 34 901 40150 536 84385 060 52088 879 07487 011 822
Všetky záväzky 2 912 5934 913 019364 31712 848 25717 418 301
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 8530,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,53150,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 934 789-426 343-430 227-449 184-1 223 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 934 789-426 343-430 227-449 184-1 223 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 549 5021 877 8542 479 249641 893-39 057 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 877 8542 479 249641 893-39 057 438-16 611 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 509 3961 968 7742 481 549657 853-39 072 816
Zásoby 0,0000135,00196,00197,00263,00
Záväzky 2 912 5934 913 019364 31712 848 25717 418 301
Záväzky z obchodného styku 9 89645 57218 80093 94929 658
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000026 888
Zisk pred zdanením -18 509 3961 968 7742 481 549657 853-39 072 816
Zmena EBIT -9,400,78693,62-0,01772,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000011 1214 8003 162
Účtovné závierky