DAVE, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 12 73419 6090,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,73360,42260,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 6290,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 2450,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52660,07990,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,91-1,980,00000,00000,0000
Celkové tržby 124 5470,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 17 10735 0300,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 303-1 4120,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3031 4120,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 3031 4120,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 153-15 0180,00000,00000,0000
Čistý zisk 20 853-16 0560,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 138-28 5340,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 4 37317 6660,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 3000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,0028,300,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,0028,160,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 41,0165,110,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 33,0028,300,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000148,790,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,0983,390,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 603-26 4890,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 153-15 0180,00000,00000,0000
EBITDA 12 464856,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 464856,000,00000,00000,0000
Finančná páka -2,91-1,110,00000,00000,0000
Finančné účty 2 3031 4120,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,34340,90090,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3434-0,90090,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 666704,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,341,280,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 2478 5220,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 17 10725 1160,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6460,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 0380,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 575,002 0450,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 78 19361 6140,00000,00000,0000
Neobežný majetok 184,008 0460,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 5509 9340,00000,00000,0000
Obrat aktív 8,905,610,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 615,9613,660,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 9,0311,070,00000,00000,0000
Odpisy 0,000015 7220,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000015 7220,00000,00000,0000
Osobné náklady 21 0940,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 884,00152,000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 60,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 853-334,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,770,90890,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 1,74-0,76590,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,74-0,86490,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -5,071,940,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60020,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,78420,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,670,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,673,070,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 2478 4820,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73360,42260,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,9012,510,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,360,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,341,790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,91-1,980,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 35 14348 3150,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,64-0,81880,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,770,90890,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,3740,920,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,3740,920,00000,00000,0000
Služby 72 84256 4170,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 73419 6090,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 5 3515 1970,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 123 849109 9290,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 5130,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 113 336109 9290,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 3031 4120,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-14,470,00000,00000,0000
Vlastné imanie -4 373-17 6660,00000,00000,0000
Všetky záväzky 17 10735 0300,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 2450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 22 977-14 8660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 977-14 8660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 853-16 0560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 138-28 5340,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 153-16 0560,00000,00000,0000
Záväzky 17 10735 0300,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 6460,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 22 153-16 0560,00000,00000,0000
Zmena EBIT -8,510,56700,00000,00000,0000