SAHESA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 125 592112 988108 68684 64454 220
Bankové úvery 5 4268 3920,00000,00002 399
Bežná likvidita III. stupeň 8,525,0811,966,044,51
Bežné bankové úvery 5 4268 3920,00000,00002 399
Časové rozlíšenie aktív 3 0093 4446 6984 7573 837
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000360,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,772,83-3,952,46-0,1113
Celkové tržby 147 170147 100142 553153 391127 598
Celkový dlh 14 78721 51511 28914 56411 882
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 566-53 599-32 753-68 687-31 798
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75 99261 99132 75368 68734 197
Čistý cash flow 14 00129 238-35 93434 490-982,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 77350 14940 92940 936699,00
Čistý zisk 26 67137 01129 31728 102-7 217
Čistý zisk v minulom roku 37 01129 31728 102-7 2174 606
Cudzie zdroje -110 805-91 473-97 397-70 080-41 978
Daň z príjmov 12 10213 13811 61212 8347 916
Daň z príjmov v minulom roku 13 13811 61212 8347 91612 094
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 10213 13811 61212 8347 916
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,3474,20190,0527,4240,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,0934,1325,3527,4220,07
Doba obratu aktív 311,48281,79298,34207,20156,01
Doba obratu pohľadávok 85,3474,20190,0527,4240,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,5725,7924,9434,2825,39
EBIT v minulom roku 50 14940 92940 936699,0016 700
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 77350 14940 92940 936699,00
EBITDA 50 30759 79331 56639 4624 867
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 30759 79331 56639 4624 867
Efektívna daňová sadzba 0,31210,26200,28370,313511,32
Finančná páka 1,131,241,121,211,29
Finančné účty 75 99261 99132 75368 68734 197
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8823-0,8096-0,8961-0,8279-0,7742
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88230,80960,89610,82790,7742
Hrubá marža 0,73670,77260,64210,70250,7001
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 00159 51250 47347 5954 688
Krátkodobé pohľadávky 34 41129 75169 23511 20014 139
Krátkodobé záväzky 7 88910 3429 08714 0038 824
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000013,52
Materiál 0,00000,00000,00000,000026,00
Náklady na predaný tovar 38 75532 70841 44341 34937 524
Neobežný majetok 12 18017 8020,00000,00002 021
Obežný majetok 110 40391 742101 98879 88748 362
Obrat aktív 1,171,301,221,762,34
Obrat neobežného majetku 12,088,220,00000,000062,77
Obrat obežného majetku 1,331,601,301,872,62
Odpisy 11 2449 3700,00001 0104 042
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6224 6850,0000505,002 021
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 6224 6850,0000505,002 021
Osobné náklady 40 65541 90140 32646 47546 626
Ostatné náklady na finančnú činnosť 306,00281,00259,00201,00179,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 2552 9522 0652 9033 151
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 91546 38129 31729 112-3 175
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32940,48860,41090,57950,0155
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60510,54870,30140,81150,6307
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37500,36870,44060,43130,5220
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,672,712,272,321,92
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,092,222,272,271,76
Pohľadávky z obchodného styku 24 63013 6869 23511 2006 974
Pohotová likvidita II. stupeň 8,525,0811,966,044,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,91-3,132,71-2,0342,75
Pridaná hodnota 108 415113 64391 527107 75989 330
Rýchla likvidita I. stupeň 5,713,313,604,912,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29390,35980,35760,36912,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29390,35980,35760,36912,44
Služby 30 11126 59631 68034 74527 499
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 592112 988108 68684 64454 220
Spotreba materiálu… 8 6446 1129 7636 60410 025
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 4268 3920,00000,00002 399
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147 170146 351142 553153 275126 854
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00009 5834 1670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 147 170146 351132 970149 108126 854
Účtovný cash flow 14 00129 238-35 93434 490-982,00
Úročený dlh 5 4268 3920,00000,00002 399
Vlastné imanie 110 80591 47397 39770 08041 978
Všetky záväzky 14 78721 51511 28914 56411 882
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000360,00
Výsledok hospodárenia 39 06350 42341 14941 103825,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 06350 42341 14941 103825,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 67137 01129 31728 102-7 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 01129 31728 102-7 2174 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 77350 14940 92940 936699,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,000026,00
Záväzky 14 78721 51511 28914 56411 882
Záväzky z obchodného styku 2 2552 9522 0652 9033 151
Zisk pred zdanením 38 77350 14940 92940 936699,00
Zmena EBIT 0,77321,230,999858,560,0419
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 5160,0000