HAI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 68 70030 24033 53076 13641 603
Bežná likvidita III. stupeň 1,423,301,701,050,7485
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000689,00597,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5724-0,6546-0,5028-2,79-1,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38202,650,75540,63750,0628
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,500,24670,67494,4432,26
Celkové tržby 102 554138 383165 525225 2470,0000
Celkový dlh 41 2025 98413 51162 14740 352
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 740-15 878-10 065-41 367-2 398
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 74015 87810 06541 3672 398
Čistý cash flow 15 74015 87810 06539 0922 398
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 2025 1987 0329 915-862,00
Čistý zisk 3 2424 2386 0298 950-864,00
Čistý zisk v minulom roku 4 2386 0298 9508 3664 463
Cudzie zdroje -27 498-24 256-20 019-13 989-1 251
Daň z príjmov 960,00960,001 003960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 003960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,001 003960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 2248 1688 1128 1128 115
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,416,213,915,076,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 146,774,942,445,076,13
Doba obratu aktív 244,9679,8773,94123,4076,20
Doba obratu pohľadávok 177,7327,7821,8018,2221,00
Doba obratu zásob 4,954,8129,4537,6853,43
Doba splácania záväzkov 175,6018,6036,37119,5582,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,9115,8029,3899,3869,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 169,5412,8325,0298,180,0000
EBIT v minulom roku 5 1987 0329 9158 3674 463
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 2025 1987 0329 915-862,00
EBITDA 4 6736 0268 38512 110693,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 6736 0268 38512 110693,00
Finančná páka 2,501,251,675,4433,26
Finančné účty 15 74015 87810 06541 3672 398
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4003-0,8021-0,5970-0,1837-0,0301
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40030,80210,59700,18370,0301
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 5405 7047 75611 359-153,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59970,19790,39740,80540,9185
Krátkodobé pohľadávky 41 6212 3521 7743 1273 351
Krátkodobé záväzky 41 2025 98413 32461 31738 212
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 39 7804 1289 1670,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002 422346,50
Nákladové úroky 0,00000,00000,00005,002,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00005,001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 96 787127 427143 710198 000168 083
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 85 640117 420133 728187 213152 021
Neobežný majetok 1 9542 2962 7903 5174 887
Obežný majetok 66 74627 94430 74071 93036 119
Obrat aktív 1,494,574,942,964,79
Obrat neobežného majetku 52,3960,1959,3364,0340,78
Obrat obežného majetku 1,534,955,383,135,52
Obrat zásob 73,7675,9512,399,696,83
Odpisy 342,00494,00727,001 454706,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 342,00494,00727,00727,00706,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000727,000,0000
Osobné náklady 213,003 83012 47214 6960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 134,00322,00629,00751,00846,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000050 3580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 5844 7326 75610 404-158,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11790,17470,30120,6398-0,6906
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15280,21430,34800,6691-0,2542
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22910,52510,30020,54330,0576
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,03820,35550,57170,54040,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 26,192,811,751,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 10,052,491,651,6844,20
Pohľadávky z obchodného styku 41 1621 8691 1053 1273 347
Pohotová likvidita II. stupeň 1,393,050,88850,73690,1661
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,75-1,53-1,99-0,3578-0,5217
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00007 8181 199
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59970,19790,40300,81630,9699
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,500,24670,67494,4432,26
Pridaná hodnota 5 57810 77521 81527 19731 208
Primárna platobná neschopnosť 0,96642,218,3016,100,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11790,17470,30120,6398-0,6906
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38202,650,75540,67460,0628
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,820,99301,615,1358,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,820,99301,615,1358,23
Služby 8 2026 4153 6235 22710 964
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 70030 24033 53076 13641 603
Spotreba materiálu… 2 9453 5926 3595 5605 098
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 365138 202165 525225 197199 291
Tržby z predaja tovaru 97 763126 821157 110208 766183 607
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 60211 3818 41516 43115 684
Účtovný cash flow 15 74015 87810 06539 0922 398
Úrokové krytie 0,00000,00000,00001 983-431,00
Vlastné imanie 27 49824 25620 01913 9891 251
Všetky záväzky 41 2025 98413 51162 14740 352
Výsledok hospodárenia 4 3315 5327 65810 656-13,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 3315 5327 65810 656-13,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 2424 2386 0298 950-864,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2386 0298 9508 3664 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 2025 1987 0329 910-864,00
Zásoby 1 1611 54610 78919 32422 255
Záväzky 41 2025 98413 51162 14740 352
Záväzky z obchodného styku 39 7804 1289 16750 3580,0000
Zisk pred zdanením 4 2025 1987 0329 910-864,00
Zmena EBIT 0,80840,73920,70921,19-0,1931