MOTOKOM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 617 4351 524 3921 574 5531 737 2521 540 381
Bežná likvidita III. stupeň 3,317,8523,1734,1258,88
Časové rozlíšenie aktív 11 9685 6205 4887 3876 116
Časové rozlíšenie pasív 350 000104 1670,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,722,258,29-8,6422,63
Celkové tržby 185 311202 880268 692648 60686 682
Celkový dlh 37 53242 74050 41644 54925 022
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -903 428-1 030 584-940 590-540 828-846 482
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7964-0,7228-0,62740,2734-1,87
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 903 4281 030 584940 590540 828846 482
Čistý cash flow -127 15689 994399 762-305 654358 560
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -147 583-146 651-167 606178 314-161 502
Čistý zisk -147 583-146 651-168 566177 345-162 476
Čistý zisk v minulom roku -146 651-168 566177 345-162 476-182 996
Cudzie zdroje -1 229 903-1 377 485-1 524 137-1 692 703-1 515 359
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00969,00974,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00969,00974,00967,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00969,00974,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 825,3528,2137,164 135399,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,4113,5737,163 519243,20
Doba obratu aktív 3 7643 7199 92310 9157 659
Doba obratu pohľadávok 825,3528,2137,164 135399,94
Doba obratu zásob 0,3961365,550,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 148,84174,040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,5797,53303,96222,1978,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9,514,640,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -146 651-167 606178 314-161 502-182 029
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -147 583-146 651-167 606178 314-161 502
EBITDA -71 003-72 091-93 894-34 8578 671
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -71 003-72 091-93 894-34 8578 671
Finančná páka 1,321,111,031,031,02
Finančné účty 903 4281 030 584940 590540 828846 482
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7604-0,9036-0,9680-0,9744-0,9838
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76040,90360,96800,97440,9838
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -47 911-1 940289 0591 109 0398 560
Krátkodobé pohľadávky 354 63111 5655 897658 17480 431
Krátkodobé záväzky 34 19139 98148 22935 36515 847
Krytie dlhovej služby -0,2029-0,69210,00000,00000,0000
Materiál 91,00126,00155,00114,0029,00
Náklady na predaný tovar 129 547127 29756 76542 86238 003
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 84883 8470,00000,00000,0000
Neobežný majetok 347 317392 650457 148530 749607 323
Obežný majetok 1 258 1501 126 1221 111 9171 199 116926 942
Obrat zásob 921,410,99850,00000,00000,0000
Odpisy 87 72690 18692 348167 214170 006
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 86345 09346 17483 60785 003
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 86345 09346 17483 60785 003
Osobné náklady 144 912143 683146 430132 49898 031
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,00329,00397,00284,00371,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1851 06627 3315 2008 820
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -59 857-56 465-76 218344 5597 530
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55860,67610,59740,31130,5495
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,316,43127,338,702,77
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,68620,44361,49-0,47124,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,81080,60146,90-5,264,88
Pohľadávky z obchodného styku 9 6315 5655 897560 11048 909
Pohotová likvidita II. stupeň 3,317,2719,7434,1158,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,67-15,31-3,815,54-4,23
Pridaná hodnota 27 28322 3341 15015 23435 402
Primárna platobná neschopnosť 0,22690,19164,630,00930,1803
Rýchla likvidita I. stupeň 2,357,1519,5015,2953,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5286-0,5929-0,5369-1,282,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5286-0,5929-0,5369-1,282,89
Služby 29 67425 45232 31320 20519 855
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 617 4351 524 3921 574 5531 737 2521 540 381
Spotreba materiálu… 16 02517 99824 45222 65718 148
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 168 530184 871249 590630 18673 535
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 70035 240191 675572 090130,00
Tržby z predaja tovaru 92 46792 4670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64 36357 16457 91558 09673 405
Účtovný cash flow -127 15689 994399 762-305 654358 560
Vlastné imanie 1 229 9031 377 4851 524 1371 692 7031 515 359
Všetky záväzky 37 53242 74050 41644 54925 022
Výnosy budúcich období krátkodobé 350 000104 1670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -153 498-146 443-167 209177 090-161 205
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -153 498-146 443-167 209177 090-161 205
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 583-146 651-168 566177 345-162 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -146 651-168 566177 345-162 476-182 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -147 583-146 651-167 606178 314-161 502
Zásoby 91,0083 973165 430114,0029,00
Záväzky 37 53242 74050 41644 54925 022
Záväzky z obchodného styku 2 1851 06627 3315 2008 820
Zisk pred zdanením -147 583-146 651-167 606178 314-161 502
Zmena EBIT 1,010,8750-0,9399-1,100,8872
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 46919 406172 642192 9290,0000