J M B spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 188 727247 021151 63186 52995 779
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 173
Časové rozlíšenie pasív 0,0000580,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0150-0,0204-0,0489-0,01240,8646
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,413,65-9,97-2,81-3,27
Celkové tržby 261 651785 991486 494282 7420,0000
Celkový dlh 145 980193 393168 536134 434137 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 067-1 707-624,00-1 451-36 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0671 707624,001 45136 474
Čistý cash flow -640,001 083-827,00-594,0036 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 19784 83739 140-60,00-13 760
Čistý zisk -10 30269 95331 001-552,00-13 760
Čistý zisk v minulom roku 69 95331 001-552,00-5 167-6 409
Cudzie zdroje -42 747-53 04816 90547 90542 185
Daň z príjmov 0,000013 6908 139492,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 6908 139492,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000013 6908 139492,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 33 60243 83629 34124 92948 450
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,101,460,95830,00000,0047
Doba obratu aktív 263,27114,91113,97113,77148,83
Doba obratu pohľadávok 65,9721,8623,0132,7875,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000363,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 195,4483,38134,28190,22231,23
EBIT v minulom roku 84 83739 140-60,00-5 167-6 409
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 19784 83739 140-60,00-13 760
EBITDA -16 845137 51939 2123 636-17 945
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 845137 51939 2123 636-17 945
Efektívna daňová sadzba 0,00000,16370,2079-8,200,0000
Finančná páka 4,414,66-8,97-1,81-2,27
Finančné účty 1 0671 707624,001 45136 474
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2265-0,21480,11150,55360,4404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22650,2148-0,1115-0,5536-0,4404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 197136 22241 250-33,00-14 578
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74240,72561,181,671,55
Krátkodobé pohľadávky 13 6913 1471 2750,00003,00
Krátkodobé záväzky 140 102179 238178 658144 672148 810
Krytie dlhovej služby -160,43115,180,00000,00000,0000
Nákladové úroky 105,001 1940,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 1940,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 165 229570 923367 744184 215149 593
Neobežný majetok 139 167198 331112 85756 8144 344
Obežný majetok 49 56048 69038 77429 71588 262
Obrat aktív 1,393,183,203,212,45
Obrat neobežného majetku 1,883,964,304,8954,07
Obrat obežného majetku 5,2816,1112,529,342,66
Odpisy 0,000050 5101 6120,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000025 255806,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000025 255806,000,00000,0000
Osobné náklady 100 48184 06778 69090 3090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5823 214189,003 894255,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 10 230167,001 227165,003 622
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 30258 97159 51522 1270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 302120 46332 613-552,00-13 760
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,24101,32-1,830,01150,3262
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,20971,26-1,450,00100,2595
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,39340,66750,96700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5703
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95962,541,501,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95961,591,471,030,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 66,79-48,98-20,44-80,651,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,100,90700,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77350,78291,111,551,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,413,65-9,97-2,81-3,27
Pridaná hodnota 96 426213 704117 88693 38785 307
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,24101,32-1,830,01150,3262
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,671,414,3036,97-7,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,671,414,3036,97-7,69
Služby 91 324516 050208 95274 28070 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 188 727247 021151 63186 52995 779
Spotreba materiálu… 73 90554 873158 792109 93579 461
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 261 655785 502486 130277 632234 900
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000875,00500,0030,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 261 655784 627485 630277 602234 900
Účtovný cash flow -640,001 083-827,00-594,0036 474
Úrokové krytie -97,1171,050,00000,00000,0000
Vlastné imanie 42 74753 048-16 905-47 905-42 185
Všetky záväzky 145 980193 393168 536134 434137 964
Výsledok hospodárenia -16 84587 88438 1003 666-17 945
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 84587 88438 1003 666-17 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 30269 95331 001-552,00-13 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 69 95331 001-552,00-5 167-6 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 30283 64339 140-60,00-13 760
Zásoby 1 2000,00007 5343 3353 335
Záväzky 145 980193 393168 536134 434137 964
Záväzky z obchodného styku 22 30258 97159 51522 1270,0000
Zisk pred zdanením -10 30283 64339 140-60,00-13 760
Zmena EBIT -0,12022,17-652,330,01162,15