WESTEC, spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 40040 01540 30342 17041 176
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,05-1,06-1,07-1,07
Celkové tržby 75 033105 606109 350161 160134 252
Celkový dlh 895 586800 303735 143671 849603 029
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 100 11699 344100 474100 16599 961
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,28-0,6197-0,5959-0,4209-0,7541
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 502,001 274144,00453,00657,00
Čistý cash flow 502,001 274144,00453,00657,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -95 898-65 448-64 201-66 867-100 274
Čistý zisk -95 898-65 448-65 161-67 827-101 234
Čistý zisk v minulom roku -65 448-65 161-67 827-101 234-84 083
Cudzie zdroje 856 186760 288694 840629 679561 853
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,741,640,61200,52270,7449
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,20920,91240,08700,07040,0707
Doba obratu aktív 191,66138,30134,79114,21111,95
Doba obratu pohľadávok 1,741,640,61200,52270,7449
Doba obratu zásob 478,83248,24428,76330,26168,38
Doba splácania záväzkov 269 931152 971100 99946 83929 192
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 8532 4092 1141 5451 292
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 7251 9542 0222 012605,47
EBIT v minulom roku -65 448-64 201-66 867-100 274-83 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -95 898-65 448-64 201-66 867-100 274
EBITDA -94 183-65 381-63 732-66 113-99 083
EBITDA marža -1,26-0,6191-0,5828-0,4102-0,7380
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -94 183-65 381-63 732-66 113-99 083
Finančné účty 502,001 274144,00453,00657,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 21,7319,0017,2414,9313,65
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -21,73-19,00-17,24-14,93-13,65
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -95 898-65 290-63 991-66 867-99 959
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 20,1017,4215,6813,5211,55
Krátkodobé finančné výpomoci 100 618100 618100 618100 618100 618
Krátkodobé pohľadávky 358,00475,00183,00193,00274,00
Krátkodobé záväzky 792 043696 962632 007570 284475 393
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 16 8008 90512 65524 4959 860
Náklady na predaný tovar 108 384111 927115 563162 837169 666
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0711 6632 2844 4445 944
Neobežný majetok 37 13537 13537 29337 50337 503
Obežný majetok 2 2652 8803 0104 6673 673
Obrat aktív 1,902,642,713,203,26
Obrat neobežného majetku 2,022,842,933,593,58
Obrat obežného majetku 33,1336,6736,2628,8836,55
Obrat zásob 0,76231,470,85131,112,17
Odpisy 0,0000158,00210,000,0000315,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000158,00210,000,0000315,00
Osobné náklady 59 85857 66156 48861 30662 094
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 715870,00769,00754,00884,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000961,00510,000,00008,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -95 898-65 290-64 951-67 827-100 919
Podiel EBIT k aktívam -2,43-1,64-1,59-1,59-2,44
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,43-1,64-1,59-1,59-2,44
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,79-9,12-8,79-2,18-1,75
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -31,14-3,80-2,81-6,32-5,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,5572-0,1096-0,1138-0,4579-0,5703
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5572-0,1093-0,1133-0,4579-0,5675
Pohľadávky z obchodného styku 43,00264,0026,0026,0026,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 706596,774 8251 390855,18
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,552,512,502,392,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 22,7320,0018,2415,9314,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,05-1,06-1,07-1,07
Pridaná hodnota -33 351-6 321-6 426-28 070-35 414
Primárna platobná neschopnosť 390,7033,73486,73942,12379,23
Rentabilita aktív, ROA -2,43-1,64-1,62-1,61-2,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,51-12,24-11,53-10,16-6,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,51-12,24-11,53-10,16-6,09
Služby 47 48438 67441 07252 76255 543
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 40040 01540 30342 17041 176
Spotreba materiálu… 59 82971 59072 207105 631108 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 618100 618100 618100 618100 618
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 033105 606109 137134 767134 252
Tržby z predaja tovaru 1 5851 9011 5064 8637 515
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 73 448103 705107 631129 904126 737
Účtovný cash flow 502,001 274144,00453,00657,00
Úročený dlh 100 618100 618100 618100 618100 618
Vlastné imanie -856 186-760 288-694 840-629 679-561 853
Všetky záväzky 895 586800 303735 143671 849603 029
Výsledok hospodárenia -94 183-65 539-63 942-66 113-99 398
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -94 183-65 539-63 942-66 113-99 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -95 898-65 448-65 161-67 827-101 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -65 448-65 161-67 827-101 234-84 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -95 898-65 448-64 201-66 867-100 274
Zásoby 1 4051 1312 6834 0212 742
Záväzky 895 586800 303735 143671 849603 029
Záväzky z obchodného styku 16 8008 90512 65524 4959 860
Zisk pred zdanením -95 898-65 448-64 201-66 867-100 274
Zmena EBIT 1,471,020,96010,66681,21