Sociálna poisťovňa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bežná likvidita III. stupeň 8,109,268,467,595,87
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 465-32 654-14 01112 843-21 465
Čistý zisk -16 975-33 620-15 05911 935-25 647
Čistý zisk v minulom roku -33 620-15 059-11 935182,10-46 475
Daň z príjmov 510,51966,251 048907,634 183
Daň z príjmov v minulom roku 966,251 048907,6311 5919 752
Daň z príjmov z bežnej činnosti 510,51966,251 048907,634 183
Dlhodobé pohľadávky 1 663 763690 942881 871542 588864 395
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 719 2491 581 7021 397 3971 193 5981 122 530
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 528502,65427,63380,52317,23
Doba obratu pohľadávok 1 726 6211 584 6381 401 2231 195 8291 126 024
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 212 670171 136165 860157 586191 922
EBIT v minulom roku -32 654-14 011-11 02711 773-36 723
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 465-32 654-14 01112 843-21 465
EBITDA 6 654 1257 171 5606 811 2467 124 0725 429 328
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 654 1257 171 5606 811 2467 124 0725 429 328
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 654 1257 171 5606 811 2467 124 0725 429 328
Krátkodobé pohľadávky 388 005 393372 121 704322 067 230290 343 580277 717 267
Krátkodobé záväzky 47 995 98140 262 64838 226 79238 332 81947 482 113
Materiál 878 718907 1641 214 620765 484788 501
Odpisy 6 654 1257 171 5606 811 2467 124 0725 429 328
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 654 1257 171 5606 811 2467 124 0725 429 328
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 637 1507 137 9406 796 1877 136 0075 403 680
Pohľadávky z obchodného styku 344 921118 25698 55992 56178 485
Pohotová likvidita II. stupeň 8,089,248,437,575,85
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 37485 87284 12488 78690 302
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 37485 87284 12488 78690 302
Výsledok hospodárenia po zdanení -16 975-33 620-15 05911 935-25 647
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -33 620-15 059-11 935182,10-46 475
Zásoby 878 718907 1641 214 620765 484788 501
Zisk pred zdanením -16 465-32 654-14 01111 027-21 465
Zmena EBIT 0,50422,331,271,090,5845