Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 163 345-37 704 837-35 085 908-36 710 197-31 133 174
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 163 34537 704 83735 085 90836 710 19731 133 174
Čistý cash flow 3 458 5082 618 929-1 624 2885 577 0231 112 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 049 3862 299 9712 221 2643 370 5383 020 753
Čistý zisk 2 048 7682 299 4422 220 7643 370 0183 020 315
Čistý zisk v minulom roku 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3151 963 398
Daň z príjmov 617,76528,86500,55520,48437,17
Daň z príjmov v minulom roku 528,86500,55520,48437,17768,21
Daň z príjmov z bežnej činnosti 617,76528,86500,55520,48437,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,2362,1164,2074,9669,38
EBIT v minulom roku 2 299 9712 221 2643 370 5383 020 7531 964 167
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 049 3862 299 9712 221 2643 370 5383 020 753
EBITDA 3 268 1913 611 2143 372 5204 170 8003 448 988
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 268 1913 611 2143 372 5204 170 8003 448 988
Finančné účty 41 163 34537 704 83735 085 90836 710 19731 133 174
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 268 1913 611 2143 372 5204 170 8003 448 988
Materiál 48 22719 579127 14619 95056 998
Odpisy 1 219 4231 311 7721 151 757800 782428 673
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 219 4231 311 7721 151 757800 782428 673
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 268 1913 611 2143 372 5204 170 8003 448 988
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,953,55-2,317,961,65
Pohľadávky z obchodného styku 158 712125 535123 862143 809128 079
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 874 634737 742704 158700 291673 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 874 634737 742704 158700 291673 781
Účtovný cash flow 3 458 5082 618 929-1 624 2885 577 0231 112 149
Výsledok hospodárenia 2 048 7682 299 4422 220 7643 370 0183 020 315
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 048 7682 299 4422 220 7643 370 0183 020 315
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3151 963 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 048 7682 299 4422 220 7643 370 0183 020 315
Zásoby 48 22719 579127 14619 95056 998
Zisk pred zdanením 2 049 3862 299 9712 221 2643 370 5383 020 753
Zmena EBIT 0,89101,040,65901,121,54