FEREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 952 500950 900933 878851 819749 081
Bežná likvidita III. stupeň 3,533,343,683,873,28
Časové rozlíšenie aktív 1 4321 68369,000,0000387,00
Celkové tržby 1 771 2091 508 9201 387 5271 267 2201 110 936
Celkový dlh 252 186257 208242 847207 504212 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -621 305-570 956-525 663-478 805-397 709
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 621 305570 956525 663478 805397 709
Čistý cash flow 95 64245 29346 85881 09684 023
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 6479 57061 200142 00315 188
Čistý zisk 10 5273 75946 715107 7689 210
Čistý zisk v minulom roku 46 71546 715107 7689 21047 158
Cudzie zdroje -700 314-693 692-691 031-644 315-536 548
Daň z príjmov 3 8304 88714 45733 7855 130
Daň z príjmov v minulom roku 14 45714 45733 7855 1302 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8304 88714 45733 7855 130
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,8865,0389,0884,1988,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,5522,0540,8836,2633,94
Doba obratu aktív 196,71233,78246,27247,45249,59
Doba obratu pohľadávok 49,8865,0389,0884,1988,92
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00005,09
Doba splácania záväzkov 100,34153,95142,87155,99185,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,5761,5461,8357,6768,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 63,1298,05113,55112,16164,06
EBIT v minulom roku 61 20061 200142 00315 18850 602
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 6479 57061 200142 00315 188
EBITDA 67 33044 88596 634176 03268 463
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 33044 88596 634176 03268 463
Efektívna daňová sadzba 0,26680,56520,23630,23870,3577
Finančná páka 1,361,371,351,321,40
Finančné účty 621 305570 956525 663478 805397 709
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7352-0,7295-0,7400-0,7564-0,7163
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73520,72950,74000,75640,7163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 19981 43698 017189 40798 073
Krátkodobé pohľadávky 241 497264 531337 819289 831266 870
Krátkodobé záväzky 244 852250 333234 462198 524204 290
Krytie dlhovej služby 52,1948,583 451391,1880,73
Nákladové úroky 1 290924,0028,00450,00848,00
Nákladové úroky v minulom roku 28,0028,00450,00848,00564,00
Náklady na predaný tovar 1 463 8901 223 7531 103 886949 651886 983
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 890 654593 529598 982464 537402 137
Neobežný majetok 88 266113 73070 32783 18378 505
Obežný majetok 862 802835 487863 482768 636670 189
Obrat aktív 1,861,561,481,481,46
Obrat neobežného majetku 20,0213,0519,6815,1113,95
Obrat obežného majetku 2,051,781,601,631,63
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000071,68
Odpisy 50 55243 10635 61440 38067 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 27621 55317 80720 19033 711
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 27621 55317 80720 19033 711
Osobné náklady 246 122216 006188 478141 761147 603
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 131969,001 025687,001 338
Ostatné záväzky z obchodného styku 154 022159 444186 339142 7440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 07946 86582 329148 14876 632
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65230,60040,56290,56210,5309
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81110,82790,67260,46200,7080
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,34070,43960,46790,66050,5184
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,211,492,161,41
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,011,251,680,9696
Pohľadávky z obchodného styku 75 30989 699155 027124 831101 870
Pohotová likvidita II. stupeň 3,533,343,683,873,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,32-15,32-14,75-7,95-6,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 74,1449,021 674180,2199,08
Pridaná hodnota 303 455260 907280 237306 835208 479
Primárna platobná neschopnosť 2,051,781,201,141,77
Rýchla likvidita I. stupeň 2,542,282,242,411,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,755,732,511,183,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,755,732,511,183,10
Služby 240 222202 210145 030129 811124 457
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 952 500950 900933 878851 819749 081
Spotreba materiálu… 333 014428 014359 874355 303360 389
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 767 3451 503 4201 385 3271 263 5171 110 936
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000018 7601 2047 03115 474
Tržby z predaja tovaru 1 049 927795 816724 393631 313427 073
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 717 418688 844659 730625 173668 389
Účtovný cash flow 95 64245 29346 85881 09684 023
Úrokové krytie 12,1310,362 186315,5617,91
Vlastné imanie 700 314693 692691 031644 315536 548
Všetky záväzky 252 186257 208242 847207 504212 533
Výsledok hospodárenia 16 77810 53962 224142 68316 515
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 77810 53962 224142 68316 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 5273 75946 715107 7689 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 71546 715107 7689 21047 158
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 3578 64661 172141 55314 340
Zásoby 0,00000,00000,00000,00005 610
Záväzky 252 186257 208242 847207 504212 533
Záväzky z obchodného styku 154 022159 444186 339142 744180 755
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000180 755
Zisk pred zdanením 14 3578 64661 172141 55314 340
Zmena EBIT 0,25570,15640,43109,350,3001
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 0000,00000,00000,0000