Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 105 22793 855102 61586 39998 254
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,161,171,041,14
Časové rozlíšenie aktív 1 5393 5491 8961 7561 894
Časové rozlíšenie pasív 3 1173 1173 1173 1173 117
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,693,847,6130,92-165,87
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,95670,94560,93580,93790,9450
Celková tržba 6 6525 7302 6561 7191 978
Celková tržba v minulom roku 5 7302 6561 7191 9782 308
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,00-8,57-14,48-65,39415,48
Celkový dlh 122 536102 730106 88084 57594 909
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 894-46 008-56 164-39 995-37 889
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 89446 00856 16439 99537 889
Čistý cash flow 54 89446 00856 16439 99537 889
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Čistý zisk -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Čistý zisk v minulom roku -4 753-5 779-3 967-964,8711 945
Cudzie zdroje 20 42611 9917 3811 293-228,43
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 568,19469,621 674428,741 011
Doba obratu aktív 5 7745 97814 10018 34118 128
Doba obratu pohľadávok 568,19469,621 674428,741 011
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 1483 0998 2469 0537 398
EBIT v minulom roku -4 753-5 779-3 967-964,8711 945
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
EBITDA 6 3295 7494 0765 8898 891
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 3295 7494 0765 8898 891
Finančná páka -5,15-7,83-13,90-66,80430,13
Finančné účty 54 89446 00856 16439 99537 889
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 3295 7494 0765 8898 891
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54530,51840,58480,49360,4081
Krátkodobé pohľadávky 10 3557 37312 1832 0205 481
Krátkodobé záväzky 57 37948 65760 01542 64540 096
Materiál 4 2082 9253 3213 7213 994
Náklady na predaný tovar 43 06131 64641 16741 26732 294
Neobežný majetok 34 23134 00129 05138 90748 995
Obežný majetok 69 45756 30671 66845 73647 364
Odpisy 14 23510 5019 8559 8559 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 23510 5019 8559 8559 855
Osobné náklady 557 690503 753479 094451 734421 471
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 3295 7494 0765 8898 891
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38710,39640,78293,07-4,22
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52170,49020,54730,46290,3856
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,258,0321,1423,2619,15
Pohotová likvidita II. stupeň 1,101,101,110,95651,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,161,091,040,97890,9660
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,00-8,57-14,48-65,39415,48
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38710,39640,78293,07-4,22
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90740,88860,88960,87400,8768
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,3617,8726,2214,3610,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,3617,8726,2214,3610,68
Služby 43 06131 64641 16741 26732 294
Stupeň prevádzkovej páky 1,430,38130,94304,73-0,0942
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 6525 7302 6561 7191 978
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 6525 7302 6561 7191 978
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 6525 7302 6561 7191 978
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 5 7302 6561 7191 9782 308
Účtovný cash flow 54 89446 00856 16439 99537 889
Vlastné imanie -20 426-11 991-7 381-1 293228,43
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 105 22793 855102 61586 39998 254
Všetky záväzky 122 536102 730106 88084 57594 909
Výsledok hospodárenia -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Výsledok hospodárenia po zdanení -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 753-5 779-3 967-964,8711 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Zásoby 4 2082 9253 3213 7213 994
Záväzky súčet 122 536102 730106 88084 57594 909
Zisk pred zdanením -7 906-4 753-5 779-3 967-964,87
Zmena Celkovej tržby 1,162,161,540,86910,8572
Zmena EBIT 1,660,82241,464,11-0,0808
Účtovné závierky