Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 657 687660 793660 307682 157734 290
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,291,311,361,60
Časové rozlíšenie aktív 5 5165 3424 7114 4779 042
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -50,87-9,14-31,86-14,9568,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92871,051,011,060,9809
Celková tržba 0,00000,00000,00000,00004 754
Celková tržba v minulom roku 0,00000,00000,00000,000093,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 867,62118,25669,64313,85-1 590
Celkový dlh 656 930655 252659 323679 991734 752
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 513-50 636-31 366-32 399-31 729
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 51350 63631 36632 39931 729
Čistý cash flow 38 51350 63631 36632 39931 729
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Čistý zisk -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Čistý zisk v minulom roku -378,10-1 182-2 9785 347-3 182
Cudzie zdroje -757,16-5 541-984,59-2 167462,06
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000432,38
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000056 377
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000432,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00002 484
EBIT v minulom roku -378,10-1 182-2 9785 347-3 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 4261 676-1 182-2 9784 598
EBITDA 50 72722 62819 77017 97525 551
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 72722 62819 77017 97525 551
Finančná páka 868,62119,25670,64314,85-1 589
Finančné účty 38 51350 63631 36632 39931 729
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 72722 62819 77017 97525 551
Krátkodobé pohľadávky 537,74437,36444,96909,965 632
Krátkodobé záväzky 41 46948 14130 94930 52232 347
Materiál 4 4505 5033 9583 5925 203
Náklady na predaný tovar 28 03329 24429 71115 96023 141
Neobežný majetok 608 670598 875619 827640 779682 684
Obežný majetok 43 50156 57635 76936 90142 564
Odpisy 55 15320 95220 95220 95220 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 15320 95220 95220 95220 952
Osobné náklady 390 127334 883321 132315 593311 289
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 72722 62819 77017 97525 551
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -5,850,3024-1,20-1,37-9,95
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00006,67
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,171,181,241,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99880,99160,99850,99681,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 867,62118,25669,64313,85-1 590
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,850,3024-1,20-1,37-9,95
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92871,051,011,060,9809
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,9528,9633,3537,8328,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,9528,9633,3537,8328,76
Služby 28 03329 24429 71115 96023 141
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00004 754
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00004 754
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,00000,00000,00004 754
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,00000,00000,000093,96
Účtovný cash flow 38 51350 63631 36632 39931 729
Vlastné imanie 757,165 541984,592 167-462,06
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 657 687660 793660 307682 157734 290
Všetky záväzky 656 930655 252659 323679 991734 752
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -5,850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Výsledok hospodárenia po zdanení -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -378,10-1 182-2 9785 347-3 182
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Zásoby 4 4505 5033 9583 5925 203
Záväzky súčet 656 930655 252659 323679 991734 752
Zisk pred zdanením -4 4261 676-1 182-2 9784 598
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00000,00000,000050,60
Zmena EBIT 11,70-1,420,3970-0,5569-1,45
Účtovné závierky