Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 432 574350 085365 560388 857492 040
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,131,301,301,23
Časové rozlíšenie aktív 1 7981 6451 095956,531 082
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,769,3221,00-123,782,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,97310,94470,97900,98000,9510
Celková tržba 126 656119 776136 912129 51980 005
Celková tržba v minulom roku 144 097136 912129 519103 32493 832
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -57,42-36,94-103,71670,59-19,44
Celkový dlh 440 241359 827369 119388 278518 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 855-90 796-74 745-71 670-71 156
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 85590 79674 74571 67071 156
Čistý cash flow 97 85590 79674 74571 67071 156
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Čistý zisk 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Čistý zisk v minulom roku -2 591-4 38428 972-5 124-5 934
Cudzie zdroje 7 6679 7423 559-579,0126 684
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,0945,4556,4257,2771,26
Doba obratu aktív 1 2471 067974,561 0962 245
Doba obratu pohľadávok 53,0945,4556,4257,2771,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 289,79292,87203,54206,09341,34
EBIT v minulom roku -2 591-4 38428 972-5 124-5 934
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 740-6 530-4 38428 9724 959
EBITDA 39 87023 36332 61082 05058 142
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 87023 36332 61082 05058 142
Finančná páka -56,42-35,94-102,71671,59-18,44
Finančné účty 97 85590 79674 74571 67071 156
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 87023 36332 61082 05058 142
Krátkodobé pohľadávky 18 42214 91521 16420 32315 620
Krátkodobé záväzky 100 56096 10776 34973 13074 819
Materiál 2 8641 3822 1062 4644 478
Náklady na predaný tovar 63 63558 07653 66445 23572 551
Neobežný majetok 311 635241 346266 450293 444399 705
Obežný majetok 119 141107 09398 01594 45791 253
Obrat neobežného majetku 0,40640,49630,51380,44140,2002
Obrat obežného majetku 1,061,121,401,370,8767
Odpisy 38 13029 89336 99353 07853 183
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 13029 89336 99353 07853 183
Osobné náklady 1 145 352946 372895 004860 878850 845
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 87023 36332 61082 05058 142
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,22690,67031,2350,04-0,1858
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,77260,75800,54590,55340,8894
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,121,271,271,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,021,031,010,99851,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -57,42-36,94-103,71670,59-19,44
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,22690,67031,2350,04-0,1858
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97310,94470,97900,98000,9510
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,0415,4011,324,738,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,0415,4011,324,738,92
Služby 63 63558 07653 66445 23572 551
Stupeň prevádzkovej páky -0,76391,70-0,1431-4,51-0,9801
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 126 656119 776136 912129 51980 005
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 126 656119 776136 912129 51980 005
Tržby za vlastné výkony a tovar 126 656119 776136 912129 51980 005
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 144 097136 912129 519103 32493 832
Účtovný cash flow 97 85590 79674 74571 67071 156
Vlastné imanie -7 667-9 742-3 559579,01-26 684
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 432 574350 085365 560388 857492 040
Všetky záväzky 440 241359 827369 119388 278518 724
Výsledok hospodárenia 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 591-4 38428 972-5 124-5 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Zásoby 2 8641 3822 1062 4644 478
Záväzky súčet 440 241359 827369 119388 278518 724
Zisk pred zdanením 1 740-6 530-4 38428 9724 959
Zmena Celkovej tržby 0,87900,87481,061,250,8526
Zmena EBIT -0,67151,49-0,1513-5,65-0,8357
Účtovné závierky