Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 208 632176 300185 123203 890258 892
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,041,081,171,12
Časové rozlíšenie aktív 1 9241 4331 6201 3611 693
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -77,8916,7224,45-45,095,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,000,98600,99831,031,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 353,95-85,83-174,44353,34-45,83
Celkový dlh 208 044178 378186 190203 314264 667
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 781-34 742-26 093-25 945-29 115
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 78134 74226 09325 94529 115
Čistý cash flow 45 78134 74226 09325 94529 115
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Čistý zisk 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Čistý zisk v minulom roku 388,66-1 6434 5571 7941 446
Cudzie zdroje -587,782 0781 067-575,415 775
EBIT v minulom roku 388,66-1 6434 5571 7941 446
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 311-1 177-1 6434 5571 169
EBITDA 29 24916 23315 76721 96735 989
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 24916 23315 76721 96735 989
Finančná páka 354,95-84,83-173,44354,34-44,83
Finančné účty 45 78134 74226 09325 94529 115
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 24916 23315 76721 96735 989
Krátkodobé pohľadávky 262,60560,89435,202 2001 470
Krátkodobé záväzky 45 64635 23426 13825 22228 806
Náklady na predaný tovar 48 42532 31538 34223 62527 152
Neobežný majetok 160 664139 564156 974174 384226 615
Obežný majetok 46 04335 30326 52928 14530 584
Odpisy 27 93717 41017 41017 41034 820
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 93717 41017 41017 41034 820
Osobné náklady 417 331345 588328 177319 187324 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 24916 23315 76721 96735 989
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,230,56631,547,92-0,2024
Pohotová likvidita II. stupeň 1,051,041,081,171,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99721,011,010,99721,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 353,95-85,83-174,44353,34-45,83
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,230,56631,547,92-0,2024
Rýchla likvidita I. stupeň 1,000,98600,99831,031,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,1110,9911,819,267,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,1110,9911,819,267,35
Služby 48 42532 31538 34223 62527 152
Účtovný cash flow 45 78134 74226 09325 94529 115
Vlastné imanie 587,78-2 078-1 067575,41-5 775
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 632176 300185 123203 890258 892
Všetky záväzky 208 044178 378186 190203 314264 667
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,230,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 388,66-1 6434 5571 7941 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Záväzky súčet 208 044178 378186 190203 314264 667
Zisk pred zdanením 1 311-1 177-1 6434 5571 169
Zmena EBIT 3,370,7164-0,36052,540,8085
Účtovné závierky