Slovenský pozemkový fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -275 606 861-255 410 725-229 318 791-216 118 309-174 224 385
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 275 606 861255 410 725229 318 791216 118 309174 224 385
Čistý cash flow 20 196 13726 091 93413 200 48141 893 9249 612 941
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 908 70713 841 6369 615 1804 198 05726 572 653
Čistý zisk 8 894 16813 824 0449 593 4894 144 69526 434 862
Čistý zisk v minulom roku 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86223 055 151
Daň z príjmov 14 53917 59221 69253 362137 791
Daň z príjmov v minulom roku 17 59221 69253 362137 79169 557
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 53917 59221 69253 362137 791
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,4612,6917,2526,4554,67
EBIT v minulom roku 13 841 6369 615 1804 198 05726 572 65323 124 708
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 908 70713 841 6369 615 1804 198 05726 572 653
EBITDA 9 668 67714 414 7259 985 3694 510 25526 770 317
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 668 67714 414 7259 985 3694 510 25526 770 317
Finančné účty 275 606 861255 410 725229 318 791216 118 309174 224 385
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 668 67714 414 7259 985 3694 510 25526 770 317
Materiál 29 73534 43837 95637 12430 661
Odpisy 774 509590 681391 881365 560335 455
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 774 509590 681391 881365 560335 455
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 668 67714 414 7259 985 3694 510 25526 770 317
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,70080,70390,41071,490,2675
Pohľadávky z obchodného styku 1 615 3061 288 5351 519 1832 039 4545 381 160
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 820 30437 065 72132 139 26428 141 95935 929 773
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 820 30437 065 72132 139 26428 141 95935 929 773
Účtovný cash flow 20 196 13726 091 93413 200 48141 893 9249 612 941
Výsledok hospodárenia 8 894 16813 824 0449 593 4894 144 69526 434 862
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 894 16813 824 0449 593 4894 144 69526 434 862
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86223 055 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 894 16813 824 0449 593 4894 144 69526 434 862
Zásoby 29 73534 43837 95637 12430 661
Zisk pred zdanením 8 908 70713 841 6369 615 1804 198 05726 572 653
Zmena EBIT 0,64361,442,290,15801,15
Účtovné závierky