Obec Korytárky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 711 4790,0000854 953940 5051 021 545
Časové rozlíšenie aktív 686,450,0000686,45686,45686,45
Časové rozlíšenie pasív 214 9540,0000321 667410 807482 357
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,310,00000,94220,92520,3990
Celková tržba 4 1540,000011 08913 06811 654
Celková tržba v minulom roku 3 9080,000013 06811 65415 679
Celkový dlh 33 5200,000061 91271 602105 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 5190,0000-23 883-19 733-22 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 5190,000023 88319 73322 884
Čistý cash flow 41 5190,000023 88319 73322 884
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Čistý zisk -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Čistý zisk v minulom roku 3 3420,000024 516-6 929-7 943
Cudzie zdroje -463 0060,0000-471 374-458 096-433 580
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,150,000058,3653,5948,96
Doba obratu aktív 65 1890,000028 37326 53332 840
Doba obratu pohľadávok 148,150,000058,3653,5948,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 882,100,0000841,25601,731 844
EBIT v minulom roku 3 3420,000024 516-6 929-7 943
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
EBITDA 69 4790,000084 636112 04976 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 4790,000084 636112 04976 652
Finančná páka 1,540,00001,812,052,36
Finančné účty 41 5190,000023 88319 73322 884
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,65080,0000-0,5513-0,4871-0,4244
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65080,00000,55130,48710,4244
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 4790,000084 636112 04976 652
Krátkodobé pohľadávky 1 6170,00001 7591 9001 523
Krátkodobé záväzky 9 6270,000025 34921 32957 353
Materiál 0,00000,0000974,301 1581 082
Náklady na predaný tovar 68 5170,000049 06134 13941 481
Neobežný majetok 667 6290,0000827 651917 027995 369
Obežný majetok 43 1630,000026 61622 79125 489
Obrat obežného majetku 0,09230,00000,41320,56770,4454
Odpisy 75 7860,000095 71087 53383 581
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 75 7860,000095 71087 53383 581
Osobné náklady 136 7340,0000195 176203 011198 277
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 4790,000084 636112 04976 652
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,420,00002,171,532,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,150,0000-19,74-23,21-18,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48240,00000,73150,63901,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48240,00000,73150,63901,38
Služby 68 5170,000049 06134 13941 481
Stupeň prevádzkovej páky -1,780,0000-0,5324-3,161,17
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 9840,000010 99912 93811 354
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 9840,000010 99912 93811 354
Tržby za vlastné výkony a tovar 4 1540,000011 08913 06811 654
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 9080,000013 06811 65415 679
Účtovný cash flow 41 5190,000023 88319 73322 884
Vlastné imanie 463 0060,0000471 374458 096433 580
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 711 4790,0000854 953940 5051 021 545
Všetky záväzky 33 5200,000061 91271 602105 607
Výsledok hospodárenia -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Výsledok hospodárenia po zdanení -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 3420,000024 516-6 929-7 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Zásoby 0,00000,0000974,301 1581 082
Záväzky súčet 33 5200,000061 91271 602105 607
Zisk pred zdanením -6 3070,0000-11 07424 516-6 929
Zmena Celkovej tržby 1,060,00000,84851,120,7433
Zmena EBIT -1,890,0000-0,4517-3,540,8723
Účtovné závierky