Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 109 107-22 302 741-21 459 453-17 810 814-13 277 518
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 109 10722 302 74121 459 45317 810 81413 277 518
Čistý cash flow -1 193 634843 2883 648 6394 533 296-1 272 475
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 963 6972 912 4563 759 8891 132 8671 817 467
Čistý zisk 1 931 8732 892 7873 674 1671 118 3341 761 708
Čistý zisk v minulom roku 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708862 585
Daň z príjmov 31 82419 66885 72314 53355 759
Daň z príjmov v minulom roku 19 66885 72314 53355 75944 625
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 82419 66885 72314 53355 759
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000042,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,1028,5120,75355,6467,74
EBIT v minulom roku 2 912 4563 759 8891 132 8671 817 467907 210
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 963 6972 912 4563 759 8891 132 8671 817 467
EBITDA 7 864 8289 209 35710 680 6867 696 3247 514 581
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 864 8289 209 35710 680 6867 696 3247 514 581
Finančné účty 21 109 10722 302 74121 459 45317 810 81413 277 518
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 864 8289 209 35710 680 6867 696 3247 514 581
Materiál 112 099106 057101 77289 76184 926
Odpisy 5 932 9556 316 5707 006 5206 577 9915 752 872
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 932 9556 316 5707 006 5206 577 9915 752 872
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 864 8289 209 35710 680 6867 696 3247 514 581
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,53700,35981,932,42-0,5274
Pohľadávky z obchodného styku 298 971183 092107 4851 826 594447 819
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 222 5922 343 8151 890 9421 874 6742 412 891
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 222 5922 343 8151 890 9421 874 6742 412 891
Účtovný cash flow -1 193 634843 2883 648 6394 533 296-1 272 475
Výsledok hospodárenia 1 931 8732 892 7873 674 1671 118 3341 761 708
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 931 8732 892 7873 674 1671 118 3341 761 708
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708862 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 931 8732 892 7873 674 1671 118 3341 761 708
Zásoby 201 175194 400184 008165 613174 122
Zisk pred zdanením 1 963 6972 912 4563 759 8891 132 8671 817 467
Zmena EBIT 0,67420,77463,320,62332,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Fotografické služby
Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe
Návrh a realizácia reklamných panelov a pútačov (mimo elektročastí)
Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, zariadení a mechanizmov s a bez obsluhujúceho prersonálu
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Návrh, realizácia a oprava počítačových sietí
Prechodné ubytovanie po triedu * * *
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
Usporadúvanie kongresov, konferencií
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe, so súhlasom..
Reklamná činnosť
Kopírovacie práce
Aranžérske práce
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti jednotlivých študijných odborov,..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prenájom hnuteľných vecí
Zabezpečenie a realizácia rekvalifikačnej činnosti
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Výsadba a ozeleňovanie na strechách budov
Výroba vianočných ozdôb (mimo elektro)
Požičiavanie dekoratívnych rastlín na slávnostné príležitosti
Viazanie kníh a konečné spracovanie
Prekladateľské služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích služieb)
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Tlmočnícke služby
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch (parkovísk) pre motorové vozidlá
Maliarske a natieračské práce
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Pohostinská činnosť
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Doučovanie predmetov v oblasti prírodných, technických, humanitných, spoločenských,..
Chov akvarijných rybičiek
Správa, údržba a poskytovanie služieb v oblasti počítačových sietí
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Realizácia počítačových systémov, ich inštalácia (mimo elektro) a zaškolenie
Prevádzkovanie audiovizuálnej techniky (premietanie, ozvučovanie, spracovanie..
Automatizované spracovanie údajov
Lektorská, školiaca a expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky, informatiky,..
Základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied