Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 195,27149,5084,30116,5044,30
Bežná likvidita III. stupeň 207 820259 725416 439263 234616 275
Bežné bankové úvery 195,27149,5084,30116,5044,30
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 734 705-37 996 472-34 304 432-29 857 076-26 514 593
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 734 90037 996 62234 304 51629 857 19326 514 637
Čistý cash flow 1 738 2783 692 1064 447 3233 342 555-5 743 390
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 522 2061 253 0831 160 798636 714365 855
Čistý zisk 110 436882 484722 33921 53289 794
Čistý zisk v minulom roku 882 484722 33921 53289 794718 500
Daň z príjmov 411 770370 599438 459615 182276 061
Daň z príjmov v minulom roku 370 599438 459615 182276 061317 946
Daň z príjmov z bežnej činnosti 411 770370 599438 459615 182276 061
Dlhodobé pohľadávky 15 852240,00240,000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,9777,7766,3066,2755,38
EBIT v minulom roku 1 253 0831 160 798636 714365 8551 036 447
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 522 2061 253 0831 160 798636 714365 855
EBITDA 14 266 18015 850 09716 771 43417 692 31112 312 913
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 266 18015 850 09716 771 43417 692 31112 312 913
Efektívna daňová sadzba 0,78850,29580,37770,96620,7546
Finančné účty 39 734 90037 996 62234 304 51629 857 19326 514 637
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 266 18015 850 09716 771 43417 692 31112 312 913
Materiál 488 867481 449467 487486 210489 133
Odpisy 14 155 74414 967 61416 049 09517 670 77912 223 119
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 155 74414 967 61416 049 09517 670 77912 223 119
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 266 18015 850 09716 771 43417 692 31112 312 913
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 565,565 9038 569184,822 027
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14900,33530,45000,3287-0,5773
Pohľadávky z obchodného styku 1 597 4742 345 8381 795 4821 846 1681 509 404
Pohotová likvidita II. stupeň 203 487254 158406 934256 285598 525
Rýchla likvidita I. stupeň 203 487254 158406 934256 285598 525
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 195,27149,5084,30116,5044,30
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 668 71511 010 3739 883 97010 168 0179 948 045
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 668 71511 010 3739 883 97010 168 0179 948 045
Účtovný cash flow 1 738 2783 692 1064 447 3233 342 555-5 743 390
Úročený dlh 195,27149,5084,30116,5044,30
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 565,560,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 110 436882 484722 33921 53289 794
Výsledok hospodárenia po zdanení 110 436882 484722 33921 53289 794
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 882 484722 33921 53289 794718 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 110 436882 484722 33921 53289 794
Zásoby 846 175832 215801 288809 536786 336
Zisk pred zdanením 522 2061 253 0831 160 798636 714365 855
Zmena EBIT 0,41671,081,821,740,3530
Účtovné závierky